Historia szkoły

Wojciech KossakLiceum Plastyczne
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

to średnia, artystyczna szkoła dająca wykształcenie plastyczne i ogólne, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów: dyplomowego i maturalnego. Nauka u nas trwa 4 lata. Szkoła kształci w trzech specjalizacjach: techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne i realizacje intermedialne.
Absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i tytuł „plastyk”. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczno-zawodowe: historię sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy filmu i fotografii oraz przedmiot specjalizacyjny.

W programie ogólnokształcącym przedmioty humanistyczne: język polski, historia, język angielski nauczane są na poziomie rozszerzonym, m.in. o treści z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze, edukacji medialnej. Program przedmiotów ścisłych realizowany jest na poziomie podstawowym. Oprócz obowiązkowych zajęć szkolnych, młodzież nasza uczestniczy w plenerach organizowanych poza miejscem zamieszkania i połączonych z zajęciami edukacyjnymi, przede wszystkim z zakresu historii i historii sztuki. W miarę systematycznie staramy się wyjeżdżać do teatrów, muzeów i galerii, znajdujących się poza Łomżą. Tradycją szkoły stał się coroczny, kilkudniowy wyjazd klasy drugiej do Krakowa. Uczniowie Liceum Plastycznego systematycznie biorą też udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych. Często też sami, czy we współpracy ze szkołą, organizują wystawy swoich prac w galeriach łomżyńskich oraz na terenie innych miast naszego regionu. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach oraz do pracy zawodowej w dziedzinach związanych z wybraną specjalizacją. Liczna grupa, spośród dotychczasowych naszych absolwentów, podejmuje dalszą naukę m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk czy Poznań). Wielu decyduje się na studia politechniczne (np. architektura) czy uniwersyteckie (m.in.: historia sztuki, wychowanie plastyczne, pedagogika, marketing). Od początku 2007 roku jesteśmy też, dzięki zainstalowaniu w budynku szkoły nowoczesnej windy osobowej, jedną z nielicznych w kraju szkół artystycznych, przystosowanych do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży prowadzone jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.