Rekrutacja 2018 – informacje ogólne

Informacje ogólne

 

 Rekrutacja 2018 – informacja ogólna

 

 Rekrutacja 2018 – terminy

 

 Wniosek o przyjęcie 2018

 

 Zaświadczenie – gimnazjum 


Pobierz plik Regulamin rekrutacji do Liceum Plastycznego im.Wojciecha  Kossaka w Łomży

 

 

LICEUM PLASTYCZNE IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY

jest publiczną ponadgimnazjalną szkołą artystyczną , kończącą się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Nauka w Liceum trwa 4 lata.
Absolwent szkoły po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom i tytuł plastyka w wybranej specjalności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

Liceum Plastyczne w Łomży prowadzi kształcenie plastyczne w specjalnościach/specjalizacjach:
Techniki graficzne:
techniki druku artystycznego
projektowanie graficzne
Fotografia i film:
realizacje intermedialne

oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących: język polski, języki obce, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i inne wybrane przez uczniów.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

  • przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie wyniku kwalifikacyjnego
  • ukończone gimnazjum i w danym roku kalendarzowym kandydat kończy nie więcej niż 17 lat

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny określa i bada predyspozycje plastyczne kandydata w zakresie malarstwa, rysunku, kompozycji przestrzennej oraz znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Rozpoczęcie egzaminu : 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 9.00.

Egzaminy będą trwały jeden dzień.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosku oraz zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum
  • dwóch zdjęć legitymacyjnych,
  • zaświadczenia lekarskiego.

Uczeń zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną, farbami wodnymi, pędzlami i ołówkami.

Dyrektor Liceum Plastycznego ogłosi listę uczniów klas pierwszych po dostarczeniu do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

UWAGA!
Liceum prowadzi bezpłatne konsultacje od lutego 2018, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 17.00, a także w każdą sobotę od 10.00 do 12.00.
Na pierwszą konsultację kandydat przynosi swoje prace plastyczne rysunkowe i malarskie. Ilość konsultacji jest nieograniczona.

W każdą sobotę od 10.00 do 12.00 dla wszystkich chętnych gimnazjalistów odbywają się bezpłatne zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – Szkółka Plastyczna
dla gimnazjalistów.

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. 86 21 88 419, e-mail: sekretariat@lplomza.pl, www.lplomza.pl