Rekrutacja – informacje ogólne

 

 Rekrutacja 2019 – informacje ogólne

 

 Harmonogram rekrutacji 2019

 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły i zaświadczenie

 

 Kwestionariusz kandydata ze zgodą na przetwarzanie danych 


Otwórz dokumentRegulamin rekrutacji

 

 

LICEUM PLASTYCZNE IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY

jest publiczną ponadgimnazjalną szkołą artystyczną , kończącą się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w Liceum Plastycznym trwać będzie 4 lata (dla absolwentów gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwentów szkoły podstawowej).
Absolwent Liceum Plastycznego po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł plastyka w wybranej specjalności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

Liceum Plastyczne w Łomży prowadzi kształcenie plastyczne w specjalnościach/specjalizacjach:
Techniki graficzne:
techniki druku artystycznego
projektowanie graficzne
Fotografia i film:
realizacje intermedialne

oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących: język polski, języki obce, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i inne wybrane przez uczniów.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

  • przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie wyniku kwalifikującego.
  • ukończone gimnazjum/szkoła podstawowa i w danym roku kalendarzowym ukończony nie więcej niż 17 rok życia.

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny określa i bada predyspozycje plastyczne kandydata w zakresie malarstwa, rysunku, kompozycji przestrzennej oraz znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum/szkoły podstawowej

Egzamin trwa jeden dzień.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosek
  • kwestionariusz kandydata
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum/ VIII szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie

Uczeń zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną, farbami wodnymi, pędzlami i ołówkami.

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji i uzyskaniu wyniku kwalifikującego do przyjęcia, kandydat zobowiązany jest w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć do Liceum Plastycznego świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
Lista przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona po dostarczeniu wyż. wym. dokumentów.

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Od lutego Liceum Plastyczne w Łomży prowadzi bezpłatne konsultacje dla kandydatów.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w soboty od 10:00 do 12:00 podczas trwania zajęć Szkółki Plastycznej kandydat może przynieść do konsultacji swoje prace rysunkowe i malarskie. Ilość konsultacji jest nieograniczona.

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. 86 21 88 419, e-mail: sekretariat@lplomza.pl