Rekrutacja 2017 – informacje ogólne

Informacje ogólne

Pobierz dokument  Rekrutacja informacja ogólna 2017

 

Pobierz plik

Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2017


Pobierz plik Regulamin rekrutacji do Liceum Plastycznego im.Wojciecha  Kossaka w Łomży

 

Pobierz plik

Wniosek o przyjęcie 2017

 

LICEUM PLASTYCZNE IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY

jest publiczną ponadgimnazjalną szkołą artystyczną , kończącą się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Nauka w Liceum trwa 4 lata.
Absolwent szkoły po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom i tytuł plastyka w wybranej specjalności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

Od roku szkolnego 2014/2015 liceum prowadzi kształcenie plastyczne w specjalizacjach:
techniki druku artystycznego (grafika warsztatowa z uwzględnieniem różnych technik druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego)
projektowanie graficzne (łącząca różne przedmioty plastyczne, grafikę reklamową i wydawniczą)
realizacje intermedialne (fotografia, film, video i animacja w powiązaniu z nowoczesnymi technikami i technologiami do rejestracji, edycji i emisji obrazu i dźwięku)

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 • przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie wyniku kwalifikacyjnego
 • ukończone gimnazjum i w danym roku kalendarzowym kandydat kończy nie więcej niż 17 lat

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny określa i bada predyspozycje plastyczne kandydata w zakresie:

 • malarstwa
 • rysunku
 • kompozycji przestrzennej
 • znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych
  w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum

Rozpoczęcie egzaminu : 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godzinie 9.00.

Egzaminy będą trwały jeden dzień.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

 • wniosku oraz zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum [pobierz wzór]
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • zaświadczenia lekarskiego.

Uczeń zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną, farbami wodnymi, pędzlami i ołówkami.

Dyrektor Liceum Plastycznego ogłosi listę uczniów klas pierwszych po dostarczeniu do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

UWAGA!
Liceum prowadzi bezpłatne konsultacje od lutego 2017, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 17.00, a także w każdą sobotę od 10.00 do 12.00.
Na pierwszą konsultację kandydat przynosi swoje prace plastyczne (rysunki, malarstwo…). Ilość konsultacji jest nieograniczona.

Ponadto w każdą sobotę od 10.00 do 12.00 dla wszystkich chętnych gimnazjalistów odbywają siębezpłatne zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby – Szkółka Plastyczna
dla gimnazjalistów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. (86) 2 188 419
e-mail:sekretariat@lplomza.pl