Rekrutacja – informacje ogólne

Rekrutacja 2022 – informacje ogólne

Harmonogram rekrutacji 2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły i zaświadczenie 2022

Kwestionariusz kandydata ze zgodą na przetwarzanie danych 2022

Otwórz dokumentRegulamin rekrutacji 2022

 

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY

jest publiczną ponadpodstawową szkołą artystyczną , kończącą się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister właściwy do spraw Kultury.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży trwa 5 lat. Absolwent PLSP po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł plastyka w wybranej specjalności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży prowadzi kształcenie plastyczne w specjalizacjach:
techniki druku artystycznego
projektowanie graficzne
realizacje intermedialne

oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych: język polski, języki obce, historia sztuki.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

  • przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie wyniku kwalifikującego.
  • ukończona szkoła podstawowa i w danym roku kalendarzowym ukończony nie więcej niż 17 rok życia.

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny określa i bada predyspozycje plastyczne kandydata w zakresie malarstwa, rysunku, kompozycji przestrzennej oraz znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Egzamin trwa jeden dzień.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosek
  • kwestionariusz kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych (RODO)
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie

Uczeń zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną, farbami wodnymi, pędzlami i ołówkami.

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji i uzyskaniu wyniku kwalifikującego do przyjęcia, kandydat zobowiązany jest w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Lista przyjętych do klasy pierwszej zostaje ogłoszona po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów (w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji)

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Od połowy lutego PLSP w Łomży prowadzi bezpłatne konsultacje dla kandydatów. Kandydat może przynieść do konsultacji swoje prace rysunkowe i malarskie. Ilość konsultacji jest nieograniczona.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w roku szkolnym na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 86 21 88 419

SZKÓŁKA PLASTYCZNA

W wybrane piątki, w godzinach 17:00-19:00 odbywają się także zajęcia Szkółki plastycznej, przygotowujące do egzaminów wstępnych i rozwijające zainteresowania kandydatów. 
Na zajęcia obowiązują zapisy
 w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 86 218 84 19 (zapisywać się można z tygodniowym wyprzedzeniem). Liczebność grup jest ograniczona (max. 10 osób). Na zajęciach obowiązują maseczki.
Zajęcia są bezpłatne. Uczestnicy przynoszą ze sobą papier w formacie A3, w zależności od tematyki zajęć przybory do rysowania (ołówki, sztyfty grafitowe, węgiel rysunkowy, kredki, gumkę itp), farby wodne i pędzle, narzędzia do modelowania w glinie (patyczki, nożyk).
Glinę oraz inne niezbędne narzędzia zapewnia szkoła.

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. 86 21 88 419, e-mail: sekretariat@lplomza.pl