Rekrutacja – informacje ogólne

Rekrutacja 2021 – informacje ogólne

Harmonogram rekrutacji 2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły i zaświadczenie 2021

Kwestionariusz kandydata ze zgodą na przetwarzanie danych 2021

Otwórz dokumentRegulamin rekrutacji 2021

 

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY

jest publiczną ponadpodstawową szkołą artystyczną , kończącą się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży trwa 5 lat. Absolwent PLSP po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł plastyka w wybranej specjalności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

Liceum Plastyczne w Łomży prowadzi kształcenie plastyczne w specjalnościach/specjalizacjach:
Techniki graficzne:
techniki druku artystycznego
projektowanie graficzne
Fotografia i film:
realizacje intermedialne

oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych: język polski, języki obce, historia sztuki.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

  • przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie wyniku kwalifikującego.
  • ukończona szkoła podstawowa i w danym roku kalendarzowym ukończony nie więcej niż 17 rok życia.

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny określa i bada predyspozycje plastyczne kandydata w zakresie malarstwa, rysunku, kompozycji przestrzennej oraz znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci zwolnieni są z teoretycznej części egzaminu wstępnego.

Egzamin trwa jeden dzień.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosek
  • kwestionariusz kandydata
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie

Uczeń zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną, farbami wodnymi, pędzlami i ołówkami.

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji i uzyskaniu wyniku kwalifikującego do przyjęcia, kandydat zobowiązany jest w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Lista przyjętych do klasy pierwszej zostaje ogłoszona po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów (w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji)

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Od połowy lutego PLSP w Łomży prowadzi bezpłatne konsultacje dla kandydatów. Kandydat może przynieść do konsultacji swoje prace rysunkowe i malarskie. Ilość konsultacji jest nieograniczona.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w roku szkolnym 2020/2021 na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 86 21 88 419

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. 86 21 88 419, e-mail: sekretariat@lplomza.pl