Rekrutacja uczniów z Ukrainy

Uczniowie, obywatele Ukrainy, chcący KONTYNUOWAĆ edukację artystyczną w naszej szkole, przyjmowani są z zachowaniem standardowych procedur i wymagań określonych w aktach prawnych regulujących proces rekrutacji do placówek artystycznych [Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)
].

Podstawą przyjęcia kandydata z Ukrainy chcącego KONTYNUOWAĆ naukę jest zatem złożony przez niego wniosek o przyjęcie oraz pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego. Przyjęcie kandydata jest ponadto uzależnione od możliwości organizacyjnych szkoły.

Podstawą przyjęcia kandydata z Ukrainy chcącego ROZPOCZĄĆ edukację artystyczną w naszej szkole jest przejście procesu rekrutacyjnego zgodnie z harmonogramem i regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Nauka obcokrajowców w Liceum Sztuk Plastycznych JEST PŁATNA. Kandydat może jednak ubiegać się o zwolnienie z odpłatności za pobieranie nauki w szkole artystycznej. Zwolnienie takie może być udzielone w drodze decyzji dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. (Ustawa Prawo Oświatowe, art. 165 ust.3).

Wszystkich kandydatów zapraszamy na bezpłatne konsultacje oraz zajęcia szkółki plastycznej, które pomogą przygotować się do egzaminów.

Informacji o procesie rekrutacji oraz zajęciach dla kandydatów udziela sekretariat szkoły.