1. Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku Łomża 2015

1. Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku Łomża 2014

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Biennale:

Otwórz dokument pobierz pdf  lub KLIKNIJ TUTAJ

 

REGULAMIN

1. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku, Łomża 2015
pod hasłem: MOJE EMOCJE – MOJA EKSPRESJA

Organizator:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Współorganizator:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży
Urząd Miasta w Łomży

Uczestnicy:
Uczniowie średnich szkół plastycznych z całej Polski

Terminy:
Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 15 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem „Biennale Wklęsłodruku” na adres:

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
18-400 Łomża

Niezależna Komisja powołana przez Centrum Edukacji Artystycznej dokona oceny prac i wyłoni laureatów w terminie
określonym przez organizatora. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub mailowo.
Otwarcie Wystawy pokonkursowej odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca 2015 roku w Galerii Sztuki Współczesnej
Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, ul. Długa 13.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być aktualni uczniowie szkoły. Do udziału w konkursie dopuszcza się także absolwentów z roku szkolnego 2014/2015. Każdy uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac wykonanych w technikach wklęsłodrukowych takich jak akwaforta, akwatinta, miękki werniks, sucha igła, mezzotinta, staloryt, miedzioryt itd, powstałych w ostatnich dwóch latach i nienagradzanych w innych konkursach. Maksymalny format pracy to 100 x 70 cm. Prace powinny być podpisane, nieoprawione z dołączoną na odwrocie kartą zgłoszenia wypełnioną pismem drukowanym i opatrzoną podpisem autora wg dołączonego wzoru.

Brak wypełnionej i podpisanej metryczki oraz oświadczenia wyklucza pracę z udziału w konkursie.
Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.

Nagrody:
Organizator przewiduje następujące nagrody: Grand Prix, I,II,III nagrodę oraz trzy wyróżnienia regulaminowe.
Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród sponsorskich.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Laureaci wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy oraz katalog.

Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej pozostają do dyspozycji organizatora w celach promujących Biennale. Pozostałe odsyłane będą na koszt uczestnika. Prace nieodebrane w terminie przez autora będą traktowane jako prace porzucone i pozostawione do dyspozycji organizatora.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela opiekun konkursu Katarzyna Swoińska,
tel: 516 795 982, e-mail: biennale@lplomza.pl

 

Otwórz dokument REGULAMIN 1. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku

 

Otwórz dokument KARTA ZGŁOSZENIA 1. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku