Kalendarz przygotowań do egzaminu maturalnego 2015/2016

28.09. 2015 r.

Zebranie z uczniami klas IV
• zapoznanie z procedurą organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2016 r.
• wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
• informacja o dostępie do dokumentacji prawnej w sprawie egzaminu maturalnego
• informacja o sposobie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (pedagog szkolny)

8.02. 2016 r.

Zebranie z uczniami klas IV
• zebranie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu
• informacja o zajęciach z przedmiotów maturalnych w okresie od 20.03 do 30.04. (tablica informacyjna)
• informacje o przebiegu i organizacji przygotowań do egzaminu maturalnego

do 4.03.2016 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych (tablica informacyjna)

25.04. 2016 r.

Zebranie szkoleniowe:
• przekazanie instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
• przekazanie informacji o zasadach postępowania w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych
• przekazanie informacji o terminie ogłoszenia wyników, egzaminach poprawkowych i odbioru świadectw
• przekazanie treści komunikatu CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w czasie pisemnej części egzaminu