Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem, w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców wszystkich uczniów uczących się w naszej szkole. Członkowie Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym nowym roku szkolnym, w demokratycznych wyborach.

Celem  Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Rada Rodziców może np. występować do dyrekcji lub rady pedagogicznej z różnymi wnioskami oraz opiniami związanymi z funkcjonowaniem szkoły.

Rada Rodziców zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy. Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy Rady Rodziców szkoła może doskonalić i uatrakcyjniać procesy edukacyjne. Możemy np. co roku kupować na preferencyjnych warunkach materiały plastyczne i inne pomoce naukowe wpierające realizację programu nauczania na przedmiotach artystycznych, wymagających zaopatrzenia w specjalistyczne i często trudno dostępne narzędzia i materiały.

Dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w jej działalności.

Numer konta Rady Rodziców:
30 1020 1332 0000 1102 0027 4019
Bank PKO BP

Dokonując wpłat na konto Rady Rodziców prosimy o podanie w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz klasy ucznia.