Statut stowarzyszenia

 Statut Stowarzyszenia im. Profesor Simony Kossak

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że prawo danego kraju dopuszcza taką działalność.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łomża.
§ 4
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust.1 , bądź wystąpienia z nich decyduje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Ochrona i promowanie naukowego i kulturowego dorobku rodziny Kossaków.
2. Troska o zachowanie i rozwój naukowego dorobku prof. Simony Gabrieli Kossak ( w tym opieki nad grobem w miejscowości Poryte).
3. Ochrona i rozpowszechnianie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz odtwarzanie historycznych walorów regionu.
4. Prowadzenie edukacji ekologicznej i kulturowej społeczeństwa.
5. Oddziaływanie na rozwój kultury, edukacji, oświaty i wychowania artystycznego.
6. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą.
7. Rozpowszechnianie kultury i sztuki, podtrzymywanie tradycji narodowych oraz lokalnych.
8. Aktywne uczestnictwo w promocji i tworzeniu lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturalnych.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
10. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.
11. Wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego, aktywizacji zawodowej oraz pomocy społecznej.
12. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13. Wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów.
14. Wspieranie rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie.
15. Działalność charytatywna ( dobroczynność) dla potrzebujących pomocy oraz wsparcia dla dzieci młodzieży uzdolnionej artystycznie i ludzi ubogich.
16. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży z terenów wiejskich.
17. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży.
18. Współdziałanie z Liceum Plastycznym w Łomży w celu zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia młodzieży.
19. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacji, promocji zdrowego trybu życia.
20. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej uczniom Liceum Plastycznego w Łomży znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej.
21. Rozpowszechnianie wiedzy o Liceum Plastycznym w Łomży oraz uwrażliwienie na jego potrzeby i problemy różnych środowisk społecznych.
22. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na potrzeby i rozwój Liceum Plastycznego w Łomży (stworzenie funduszu dyspozycyjnego do realizacji zadań statutowych).
23. Integrację społeczeństwa miasta Łomży i regionu dla realizacji celów statutowych.
24. Działania na rzecz rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i kulturowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:
1. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, z wydawnictwami, agencjami wydawniczo-reklamowymi, placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi, instytucjami katolickimi, Stowarzyszeniami, Fundacjami, organami prowadzącymi szkoły artystyczne oraz z osobistościami życia publicznego,
w celu realizacji zadań statutowych.
2. Współpracę ze statutowymi organami Liceum Plastycznego w Łomży.
3. Działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu.
4. Działalność wydawniczą.
5. Organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów, wystaw, kiermaszy o charakterze artystycznym – plastycznym związanych z problematyką określoną w celach Stowarzyszenia.
6. Organizowanie plenerów, obozów i wycieczek krajowych i zagranicznych oraz imprez oświatowych, kulturalnych turystycznych i innych integrujących środowisko uczniów uzdolnionych artystycznie i nie tylko.
7. Nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu dorobku kultury i sztuki w kraju i zagranicą.
8. Korzystanie ze środków finansowych i programów pomocowych dla krajów Unii Europejskiej i innych.
9. Współuczestnictwo w międzynarodowej działalności instytucji artystycznych.
10. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej ( publikacje ) z zakresu problematyki ochrony przyrody, edukacji artystycznej , rozwoju zrównoważonego i pomocy społecznej.
13. Fundowanie stypendium uzdolnionym artystycznie uczniom Liceum Plastycznego im Wojciecha Kossaka w Łomży.
14. Objęcie ochroną miejsc pamięci związanych z Rodziną Kossaków (pozyskiwanie środków na utrzymanie grobów członków rodzin, renowacji pamiątek rodziny Kossaków i izby pamięci).
15. Prowadzenie działalności gospodarczej oraz charytatywnej.
a) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
b) Działalność może być prowadzona w zakresie zadań i celów określonych w statucie.
c) Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
Członkowie: ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
• zwyczajnych,
• wspierających,
• honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek:
a) prezesa Stowarzyszenia,
b) grupy członków Stowarzyszenia nie mniejszej niż 5 osób,
c) Zarządu Stowarzyszenia.
5. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Stowarzyszenia bez praw udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
7. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
8. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach oraz innych przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
3. Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie honorowi maja prawo do :
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
3. Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Realizowania uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
5. Kształtowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię.
6. Zaangażowania w pozyskiwanie środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia.
7. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 15
Członkowie honorowi są zobowiązani do:
1. Przestrzegania Statutu i uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
2. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
7. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 17
W przypadkach określonych w § 16 pkt. 3-6 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
§ 18
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 17.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, przy obecności dowolnej liczby członków.
4. Protokół z Walnego Zebrania podpisywany jest przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
§ 23
1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 24
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze a raz na cztery lata jako zebranie sprawozdawczowyborcze.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim Komisji.
§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy
2. Na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Określanie długofalowych kierunków działania Stowarzyszenia.
5. Zatwierdzanie programu działania oraz rocznych planów pracy Zarządu.
6. Uchwalanie zmian Statutu.
7. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie budżetu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
12. Podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
13. Podejmowanie uchwały ustalającej wartość zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia zobowiązań w roku obrachunkowym, dla których nie jest wymagana uprzednia zgoda Walnego Zebrania.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
15. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
16. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
17. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
§ 27
1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje społecznie, mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia swojej funkcji.
3. Zarząd składa się od czterech do sześciu Członków wybieranych przez Walne Zebranie.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków:
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
6. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
7. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy niepełnym składzie Zarządu uchwały muszą być podejmowane jednomyślnie.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują prezesowi Zarządu .
9. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 28
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem stowarzyszenia bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków.
§ 29
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch Członków Zarządu – w tym Prezesa.
2. Dokumenty, dotyczące Prezesa podpisują dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków.
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Zawieranie umów o współpracę z różnymi partnerami.
6. Przygotowywanie rocznego programu działania oraz proponowanie długofalowych kierunków działania.
7. Opracowywanie cyklicznych sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na następny Rok.
8. Dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
9. Ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników Stowarzyszenia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
10. W uzasadnionych przypadkach zwalnianie z uiszczania składek członkowskich.
11. Zwoływanie Wolnych Zebrań Członków.
12. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
14. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
15. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjne wybierają spośród siebie przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku ustąpienia, odwołania, śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Rewizyjnej jej skład zostaje uzupełniony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
10. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie, mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS na rok poprzedni.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami z przeprowadzonych kontroli.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
4. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub niniejszym statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu Stowarzyszenia.
§ 33
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z niniejszym statutem oraz regulaminem Komisji Rewizyjnej, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia .
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków komisji.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary
§ 34
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia i szczególne zaangażowanie jego członków, Zarząd może przyznawać wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 35
1. W razie naruszenia postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzania kar wobec członków Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Można wymierzyć następujące kary:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany,
3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 12
miesięcy,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, ukaranemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia członka Stowarzyszenia o ukaraniu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności statutowej, dotacji celowych, odsetek bankowych, ofiarności publicznej, opłat sądowych i rekompensat oraz dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na realizację celów statutowych.
§ 37
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały wniesione w porządku obrad Walnego zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku z uwzględnieniem celów, jakim stowarzyszenie służyło.
§ 39
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpi, jeżeli dalsza działalność prowadzi do niewypłacalności.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy „O pożytku publicznym i o wolontariacie” oraz inne przepisy ogólnie obowiązujące.