W sercu puszczy – regulamin IV edycji Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego

Konkurs został poświęcony profesor Simonie Kossak – popularyzatorce wiedzy przyrodniczej, bezkompromisowej działaczce na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy
Białowieskiej, gdzie mieszkała ponad 30 lat w starej leśniczówce „Dziedzinka”. Profesor Simona Kossak była znana przede wszystkim z codziennych audycji Dlaczego w
trawie piszczy, czyli „Gawęd” o zwierzętach, prezentowanych na antenie Polskiego Radia Białystok. To właśnie jej pasja i miłość do zwierząt sprawiły, że zyskała rozgłos i uchodziła za osobę wyjątkową i niezwykłą. Zwłaszcza związki Profesor Simony z dzikimi zwierzętami, które oswajała, obserwowała i badała, którymi się opiekowała i w towarzystwie których mieszkała całe życie przeszły do legendy i przyczyniły się do jej popularności.
Organizatorzy konkursu pragną popularyzować idee Profesor Simony Kossak i w sposób twórczy nawiązywać do działań swej Patronki. Pragniemy, aby młodzi ludzie odnaleźli w sobie podobną pasję i wrażliwość, potrafili cieszyć się kontaktem z dziką przyrodą, a także by uczyli się dbać o to co najcenniejsze – nasz świat.

HONOROWYM PATRONATEM KONKURS OBJĘLI:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Podlaski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Łomża 

PATRONAT:
Instytut Badań Leśnictwa
Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Łomża
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski

PATRONAT MEDIALNY:
Radio Białystok
Radio Nadzieja Łomża
Portal 4.lomza.pl

 

Regulamin IV edycji Regionalnego Konkursu Plastyczno – Literackiego pod hasłem: „W SERCU PUSZCZY” dla uczniów szkoły gimnazjalnej oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej, organizowanego przez Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 

 1. Konkurs ma charakter jednostopniowy, adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych. Ocenie podlegają wszystkie nadesłane prace spełniające wymogi regulaminowe. Prace konkursowe należy przesłać do 21 marca 2019 r. Jury oceni prace. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 kwietnia 2019 r.
 1. Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach konkursowych.
Na konkurs można nadesłać prace dotąd nigdzie niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Prace literackie prosimy dostarczyć w formie papierowej z dołączoną płytą z zapisem cyfrowym oraz pocztą elektroniczną na adres: konkurs.simony@lplomza.pl
Prace plastyczne należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem; nie zginać, nie rolować.
Prace konkursowe, z dołączoną wypełnioną i podpisaną metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych wg. wzoru, należy przesłać do 21 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Liceum Plastyczne im.Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża
z dopiskiem: konkurs „W sercu puszczy”

Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora. Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę pokonkursową  pozostają do dyspozycji Organizatora. Pozostałe prace będą zwracane autorom na ich pisemną prośbę oraz odsyłane na ich koszt. 

Cele konkursu:

 • przybliżenie dorobku naukowego profesor Simony Kossak,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
 • propagowanie twórczości literackiej,
 • wspieranie i promowanie talentów literackich i plastycznych (stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd twórcom),
 • zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć, emocji
 • integracja młodych twórców
 1. Literatura przedmiotu:
 • Lech Wilczek; „Spotkanie z Simoną Kossak”, Białowieża 2011
 • Anna Kamińska; „Simona – opowieść o niezwyczajnym życiu”; Wydawnictwo Literackie 2015
 • Dlaczego w trawie piszczy; „Gawędy” Simony Kossak, Radio Białystok 2009
 • Simona Kossak,  „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”, Oficyna Wydawnicza FOREST
 • Simona Kossak; „Saga Puszczy Białowieskiej”; wyd. MUZA 2001

Książki są inspiracją, nie powinny stać się gotowym materiałem do wykorzystania.

Inne źródła:

 1. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w kategoriach:

Literacka: Wiersz lub opowiadanie.

Prace literackie powinny być napisane fontem Times New Roman bądź Arial 12, interlinia 1,5 pkt.

Plastyczna: Praca malarska wykonana w dowolnej technice malarskiej, format A3.

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni wszystkie prace nadesłane w określonym terminie. Jury konkursu będzie brało pod uwagę:pomysł,
 • wartość merytoryczną,
 • zgodność z tematyką,
 • poziom literacki i artystyczny prac,
 • zgodność z zasadami konkursu.

Decyzja Jury jest ostateczna. Odwołanie jest możliwe tylko w zakresie procedur organizacji konkursu w terminie 4 dni od ogłoszenia wyników.

Nagrody: Organizator przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrodzeni, wyróżnieni uczestnicy oraz autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej  wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do uczestniczenia w jednodniowych  warsztatach plastycznych zorganizowanych w pracowniach artystycznych Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

Szczegółowy zakres i  harmonogram warsztatów przedstawiony zostanie wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.

6. Terminy:

Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 kwietnia 2019 roku. Uczestnicy otrzymają informację drogą mailową lub telefoniczną.  Protokół z posiedzenia Jury zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora: www.lplomza.pl

Uroczystość wręczenia nagród połączona z zajęciami warsztatowymi odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Organizatora. Na zakończenie konkursu Organizator przewiduje przygotowanie wydawnictwa okolicznościowego.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Organizatorem: e-mail: konkurs.simony@lplomza.pl, opiekunowie konkursu:  Katarzyna Swoińska, Michał Michalik, telefon: 86 218 84 19

Otwórz dokumentRegulamin oraz karta zgłoszeniowa konkursu „W sercu puszczy” – pdf